null 3X10D - Elämäntilannemittari

Yleistä

3X10D-elämäntilannemittari on rakennettu kahden periaatteen varaan:

 1. se helpottaa moniammatillista yhteistyötä tarjoten eri ammateista tuleville yhteisen kielen, jolla keskustella toistensa ja asiakkaan kanssa

 2. se korostaa itsearvion tekevän omaa roolia ja vastuuta sekä nostaa esiin vahvuuksia ilman diagnosointia ja ongelmia.

 

Hyödyt Käyttötavat
Asiakas
 • Asiakkaan äänen vahvistaminen
 • Kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Tarpeen ja tuen yhdistäjä
 • Oma tulevaisuudensuunnitelma
 • Itsearvio
 • Omasuunnitelma
 • Osana palvelusuunnitelmaa
Asiantuntija/Ammattilainen
 • Seula
 • Työn suuntaaja
 • Yhteistyön suunnannäyttäjä
 • Puheeksioton väline
 • Osa palveluprosessia
 • Tarpeenmukaisen tuen määrittäminen
 • Vaikutusten osoitin
Johto ja päätöksentekijät
 • Vaikutusten osoittaja
 • Yhteisvaikutusten todentaminen
 • Alueen hyvinvoinnin osoitin
 • Muutosten tarkastelu
 • Systemaattinen tiedonkeruu

 

Kyselyn täyttäminen

3X10D-elämäntilannemittari kartoittaa vastaajan tyytyväisyyttä keskeisiin elämänalueisiin. Mittari soveltuu kerta-arvioksi tai muutosten seurantaan. Mittarin lyhyydestä johtuen sillä on mahdollista tehdä tilannearvioita lyhyin väliajoin. Muutoksen mittaamisessa on syytä kerätä tilannearvioita ennen interventiota ja riittävän kauan sen jälkeen sekä lisäksi tarvittaessa näiden välillä esimerkiksi kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Mittaria voidaan hyödyntää myös asiakastyössä kokonaisvaltaisena keskustelun ja hyvinvointisuunnitelman laatimisen pohjana.

Asiakastyössä mittaria hyödynnetään itsearvion pohjalta keskusteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tällöin voidaan käydä pohdintaa keskeisten elämänalueiden osalta niiden merkityksestä, tilasta ja tulevaisuudesta.

Asiakasta ohjeistetaan täyttämään arvio mahdollisimman itsenäisesti.

Kunkin elämänalueen osalta arvioidaan tyytyväisyyttä asteikolla nollasta (erittäin tyytymätön) kymmeneen (erittäin tyytyväinen).

Vastatessa pyydetään keskittymään vastaushetken tuntemuksiin.

Halutessaan voi vastaaja kirjoittaa kutakin elämänaluetta koskevan muutos toiveen lähitulevaisuuteen.

 

Tulkinta

3X10D-elämäntilannemittari on tarkoitettu tuottamaan tietoa keskeisistä elämänalueista. Näin ollen siitä ei ole suunniteltu laskettavan yhtä kokonaispistemäärää kertomaan elämäntilanteen kokonaisuudesta. Mikäli tähän on kuitenkin tarvetta, niin siihen ei ole teknistä estettä, mutta tuloksen tulkinta jää abstraktille tasolle. Viimeisessä kysymyksessä vastaaja summaa itse yhteen eri elämänalueet arvioidessaan tyytyväisyyttä elämäänsä kokonaisuutena. Tätä kysymystä on perustellumpaa käyttää koetun hyvinvoinnin (elämäntilanteen) mittarina.

Vastaukset toimivat oman elämäntilanteen arvioinnin pohjana tai osana asiantuntijoiden kanssa käytäviä keskusteluita. Tällöin on mahdollista keskittyä miettimään, kuinka saisi vähennettyä tyytymättömyyttä aiheuttavia ongelmia joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa.

11-portaisen (0-10) asteikon keskimmäinen pisteluku viisi (5) muodostaa yhden selkeän katkaisukohdan tulkinnalle. Arviot nollasta viiteen kuvaavat (vahvaa) tyytymättömyyttä elämäntilannetta kohtaan ja vastaavasti (voimakasta) tyytyväisyyttä osoittavat arviot kahdeksasta kymmeneen. Näiden välillä olevat arviot kuudesta seitsemään kertovat kohtuullisesta tyytyväisyydestä. Kolmiportainen tulkinta (ns. liikennevalot) auttaa löytämään nopeasti tyytymättömyyden ja tyytyväisyyden kohteet

 

Koottu: 3X10D®-elämäntilannemittarin kehitystyö 2015–2019 (theseus.fi)

Lisätietoa: 3X10D-elämäntilannemittari - Duodecim (terveysportti.fi)