Ennakkoselvitys verkostomaisesta työllisyydenhoidosta

​KEHA-keskus teki työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä ennakkoselvityksen Vaasan alueen työllisyyshoidon toimijoiden yhteistyöstä. Vaasan työllisyyden ekosysteemi on ollut vahvasti mukana kehittämässä ja pilotoimassa Ohjaustaverkossa.fi-palvelua. Tämän vuoksi selvityksessä kartoitettiin myös Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttöä Vaasan alueen työllisyydenhoidossa. Selvitys tehtiin 3.10 - 4.11.2022.

Vaasan työllisyyden ekosysteemin toimijat

Kyselyyn vastasi noin 18 % ekosysteemin toimijoista.


 

Vaasan työllisyyden ekosysteemissä on mukana julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Yhteistyö toimii mutkattomasti, kun rooleista ja vastuista on pääsääntöisesti sovittu kirjallisesti. Selvityksen perusteella verkostotyöskentely nähdään tarpeelliseksi niin asiakkaiden, organisaatioiden, palveluiden kuin kunnan kannalta.

Yhteistyö toimii hyvin, kun verkoston toimijat tuntevat toisensa ja toistensa palvelut.  Asiakas ohjautuu oikeaan palveluun ja työllistyy nopeammin.

Verkostoyhteistyö mahdollistaa palveluiden ja toiminnan kehittämisen yhdessä sekä kokonaisuuden paremman hallinnan. Samalla vältetään päällekkäisten toimintojen rakentaminen sekä säästetään henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. Kunnan näkökulmasta verkosto parantaa työvoiman saatavuutta ja vahvistaa näin seutukuntaa.

Asiakkaan ohjaustila

Ohjaustilan luomisesta Ohjaustaverkossa.fi-palveluun sovitaan asiakkaan kanssa, kun hänet kohdataan ensimmäisen kerran.

Vastauksista kävi ilmi, että Ohjaustaverkossa.fi-palvelun ohjaustilassa on helppoa antaa asiakkaalle tehtäviä ja siirtää tietoja turvallisesti. Lisäksi ohjaustila toimii asiakkaalle muistin tukena, kun kaikki sovitut asiat ja tehtävät on kirjattu yhteen paikkaan.

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu sopii asiakkaille, joilla on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen sekä digitaidot ja digitaaliset laitteet palvelun käyttöön. Sen sijaan kielitaidon puute voi olla haasteena palvelun käyttämiselle.

Asiakkaiden rajoittunut toimintakyky pohditutti vastaajia. Se nähtiin toisaalta haasteena palvelun käyttämiselle mutta myös mahdollisuutena, koska palvelu helpottaa asiakkaan arjenhallintaa. Esimerkiksi palvelun kalenteritoiminto muistuttaa asiakasta tulevista tapaamisista. Erään vastaajan mukaan: "Asiakkaat voivat hoitaa asiansa ns. yhden kännykän taktiikalla."

Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käytön lisääminen

Kysymykseen pitäisikö ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttöä lisätä tai laajentaa organisaatioissasi, vastaukset jakautuivat seuraavasti:

  • Kyllä pitäisi 63 %
  • Ei pitäisi 13 %
  • En osaa sanoa 25 %

Tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteeksi nähtiin monialaisen ohjauksen lisääminen Ohjaustaverkossa.fi-palvelun kautta. Negatiiviseksi koettiin aikaisemmat, palvelun kehittämiseen liittyvät tekniset haasteet.

Toiveena yhteinen työkalu julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoille

Toimijoiden mielestä on tärkeää, että yritykset ja kolmas sektori voivat olla palvelun käyttäjiä. Jos he jäisivät pois, myös alustan hyödyt verkostotyössä kaventuisivat. 

Ohjaustaverkossa.fi-palvelusta toivotaan myös organisaatioiden työntekijöille tietoturvallista tiedonvaihtovälinettä. Lisäksi palveluun kaivattiin mahdollisuutta pienryhmäohjaukseen.

12.12.2022