Usein kysytyt kysymykset

Webbplatsen kan användas med de vanligaste webbläsarna, som Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari. För att garantera bästa funktionalitet, kontrollera att du din webbläsare är uppdaterad med den senaste versionen. Om du använder en mer sällsynt webbläsare eller en äldre version, kan det tjänsten se annorlunda ut eller så fungerar inte vissa tjänster.

Det har förekommit problem med att använda tjänsten med webbläsarna Safari 11 och Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Om webbplatsen inte fungerar korrekt, försök med att tömma webbläsarens cacheminne.

Sivuston käyttö onnistuu yleisimmillä selaimilla, kuten Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ja Safari. Parhaan toimivuuden varmistamiseksi tarkista, että sinulla on päivitetty käyttämäsi selaimen viimeisin versio. Jos käytät harvinaisempaa selainta tai selaimen vanhempaa versiota, voi ilmetä poikkeamia palvelun ulkoasussa tai jokin toiminto ei onnistu.

Palvelun käytössä on ollut ongelmia Safari 11 - ja Internet Explorer -selaimilla. Suosittelemme käyttämään muita selaimia.

Jos sivusto toimii virheellisesti, kokeile tyhjentää selaimen välimuisti.

The recommended browsers for accessing the service are Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge and Safari. For best experience, please ensure that you use the latest version of the browser. If you use some other browser or an earlier version of the recommended browsers, the service might look unusual or some functions cannot be performed.

Users of Safari 11 and Internet Explorer have reported problems in using the service. We recommend that you use the recommended browsers.

If the site acts strangely, try clearing the browser cache.


Ohjaustaverkossa.fi är ett verktyg för handledning på nätet, som möjliggör en informationssäker växelverkan mellan handledningskunden och en eller flera sakkunniga. Verktyget kan användas antingen som det enda redskapet eller som en del av handledning via flera kanaler.

Ohjaustaverkossa.fi on verkko-ohjauksen työkalu, joka mahdollistaa tietoturvallisen vuorovaikutuksen ohjauksen asiakkaan sekä yhden tai useamman asiantuntijan kanssa. Työkalua voi käyttää joko ainoana välineenä tai osana monikanavaista ohjausta.

Ohjaustaverkossa.fi is a tool for online guidance that enables secure interaction between the customer one or more experts providing guidance. The tool can be used either as a standalone tool or as part of multi-channel guidance.


Tjänsteleverantörer som erbjuder rådgivning och handledning har möjlighet att använda tjänsten. Handledningen sker alltid i ett handledningsutrymme som din sakkunniga skapat för dig. När ett handledningsutrymme skapas för dig, får du en inbjudan till utrymmet via e-post. Därefter kan du logga in i tjänsten. Inloggningen sker via stark autentisering. För stark autentisering behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.

Om inget handledningsutrymme har skapats för dig, kan du inte använda tjänsten och kan inte heller logga in.

Neuvontaa ja ohjausta tarjoavien palveluntuottajien kautta on mahdollista päästä käyttämään palvelua. Ohjaus tapahtuu aina asiantuntijasi sinulle perustamassa ohjaustilassa. Kun sinulle perustetaan ohjaustila, saat siitä kutsun sähköpostiisi. Sen jälkeen voit kirjautua palveluun. Kirjautuminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen avulla. Vahvaan tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Jos sinulle ei ole perustettu ohjaustilaa, et voi käyttää palvelua eikä sisäänkirjautuminen onnistu.

The service can be accessed by contacting a service provider that provides guidance and counselling. Guidance is always given in a workspace set up for you by the expert working on your case. When a workspace is set up for you, you will be invited in it by email. You can then log in to the service. The log in uses strong authentication. Strong authentication requires that you have online banking credentials or a mobile certificate.

If no workspace has been set up for you, you cannot log in and use the service.


Senare hittar du i tjänsten alla tjänsteleverantörer som använder Ohjaustaverkossa.fi i sitt rådgivnings- och handledningsarbete. För närvarande används Ohjaustaverkossa.fi på alla arbets- och näringsbyråer samt TE-telefontjänsten.

Löydät myöhemmin palvelusta kaikki palveluntuottajat, jotka käyttävät Ohjaustaverkossa.fi:tä neuvonta- ja ohjaustyössään. Tällä hetkellä Ohjaustaverkossa.fi on käytössä kaikissa TE-toimistoissa sekä TE-puhelinpalvelussa.

A list of all service providers that use the Ohjaustaverkossa.fi service for providing guidance and counselling will be posted later in the service. At present, all Employment and Economic Development Offices (TE Offices) and the TE telephone service use Ohjaustaverkossa.fi.


Nertill på sidan hittar du en länk till kontakt- och responsformuläret.

Sivuston alareunasta löydät linkin yhteydenotto- ja palautelomakkeeseen.

The bottom of the page contains a link to a contact and feedback form.


Ohjaustaverkossa.fi är informationssäker.Bara du och din sakkunniga har åtkomst till handledningsutrymmet som din sakkunniga skapat för dig och ingen annan kan heller se växelverkan som sker där. Om din situation kräver sakkunskapen hos en annan sakkunnig, är det möjligt att flera sakkunniga deltar i att främja din sak. Flera sakkunniga kan inte närvara utan att du vet om det. För detta begärs alltid ditt samtycke, som du ger i tjänsten genom att godkänna andra handledare i handledningsutrymmet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ohjaustaverkossa.fi on tietoturvallinen. Asiantuntijasi sinulle perustamaan ohjaustilaan ei pääse sisälle eikä siellä tapahtuvaa vuorovaikutusta näe kukaan muu kuin sinä ja asiantuntijasi. Jos tilanteesi vaatii toisen alan asiantuntijan asiantuntemusta, on mahdollista, että useampi asiantuntija osallistuu asiasi edistämiseen. Useamman asiantuntijan läsnäolo ei voi tapahtua tietämättäsi, vaan siihen pyydetään aina suostumuksesi, jonka annat palvelussa hyväksymällä ohjaustilaan muita ohjaajia. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Ohjaustaverkossa.fi is secure.Only you and your expert can access the workspace set up for you by your expert, and nobody else but you and your expert can see the interaction that takes place in the workspace. If your situation requires the expertise of an expert in another sector, it is possible that several experts participate in your guidance. In such a case, you will be asked whether you consent to this. If you do, you can give your consent by allowing other guides to join the workspace. You can withdraw your consent at any time.


Förutom dig är det endast den sakkunniga som skapat handledningsutrymmet som har åtkomst till handledningsutrymmet. Inte ens tjänstens administratör har åtkomst till handledningsutrymmet och kan inte se handledningsutrymmets uppgifter. Enkäter som du besvarat och respons som du gett i handledningsutrymmet är också helt konfidentiella och svaren som du gett kan inte förenas med dig utanför handledningsutrymmet. Responsen används statistiskt som stöd för utveckling av tjänsterna.

Sinun lisäksesi ohjaustilaan pääsee vain ohjaustilan perustanut asiantuntija. Edes palvelun pääkäyttäjä ei pääse ohjaustilaan sisälle eikä näe ohjaustilan tietoja. Ohjaustilassa vastaamasi kyselyt ja antamasi palaute on myös täysin luottamuksellista eivätkä vastauksesi ole yhdistettävissä sinuun ohjaustilan ulkopuolella. Palautetta käytetään tilastollisesti palveluiden kehitystyön tukena.

Your workspace can only be accessed by you and the expert who set it up. Not even the service administrator can access the workspace and view the information in it. The questionnaires that you complete in the workspace and the feedback you give are also completely confidential, and your answers cannot be connected to you outside the workspace. The feedback is used as statistical support for the development of the services.


Förvaringstiden för dina uppgifter är bunden till de handledningsutrymmen som din sakkunniga skapat för dig. Dina uppgifter förvaras i 15 månader från att ditt sista handledningsutrymme stängts.

Mer utförligt:

Enskilda handledningsutrymmen förblir aktiva så länge som kunden inte har identifierat sig i handledningsutrymmet på tre (3) månader eller tjänsteleverantören stänger utrymmet.

Tjänsteleverantören kan aktivera ett stängt handledningsutrymme under de följande tre (3) månaderna. Om handledningsutrymmet inte aktiveras under denna tid, arkiveras det aktuella handledningsutrymmet för tolv (12) månader och visas inte längre för den sakkunniga.

Arkiverade handledningsutrymmen syns för identifierade kunder och kunden kan ladda ned innehållet i dem under hela arkiveringstiden. Efter arkiveringstiden tas handledningsutrymmet bort permanent. Om handledningsutrymmet som ska tas bort är det enda handledningsutrymme som anslutits till den aktuella kundens användarkonto, tas alla uppgifter som hör samman med kundens användarkonto bort från systemet och arkivet.

När ett kontaktformulär leder till att ett handledningsutrymme öppnas, omfattas personuppgifterna i formuläret av de förvaringstider som gäller handledningsutrymmet. Om inget handledningsutrymme öppnas, tas uppgifterna i kontaktformuläret bort från systemet inom 180 dagar.

Tietojasi säilytysaika on sidottu asiantuntijan sinulle luomiin ohjaustiloihin. Tietojasi säilytetään 15 kuukautta viimeisen ohjaustilasi sulkeutumisesta. 

Tarkemmin: 

Yksittäiset ohjaustilat pysyvät aktiivisina niin kauan kun asiakas ei ole tunnistautunut ohjaustilaan kolmeen (3) kuukauteen tai se suljetaan palveluntuottajan toimesta. 

Suljettu ohjaustila voidaan aktivoida palveluntuottajan toimesta seuraavan kolmen (3) kuukauden ajan. Mikäli ohjaustilaa ei tänä aikana aktivoida, kyseinen ohjaustila arkistoidaan kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja samalla se poistuu asiantuntijalta näkyvistä. 

Arkistoidut ohjaustilat näkyvät tunnistautuneelle asiakkaalle ja niiden sisältö on asiakkaan ladattavissa koko arkistoinnin ajan. Arkistointiajan jälkeen ohjaustila poistetaan pysyvästi. Jos poistettava ohjaustila on kyseisen asiakkaan ainoa käyttäjätiliin liitetty ohjaustila, niin kaikki asiakkaan käyttäjätiliin liittyvät tiedot poistetaan järjestelmästä ja arkistosta. 

Yhteydenottolomakkeen johtaessa ohjaustilan avaamisen, sen sisältämiä henkilötietoja koskevat ohjaustilaan liittyvät säilytysajat. Jos ohjaustilaa ei avata, yhteydenottolomakkeen tiedot poistuvat järjestelmästä 180 päivän kuluessa.

The storage period of your data is tied to the workspaces your expert created for you. Your data will be stored for 15 months after the closure of your last workspace.

More precisely:

Individual workspaces remain active for three (3) months after the customer’s last login to the workspace or until the service provider closes it.

A closed workspace can be reactivated by the service provider in three (3) months after its closure. If the workspace is not reactivated in three months, the workspace is archived for twelve (12) months and also disappears from the expert’s views.

The archived workspaces are visible for an authenticate customer who can download their content as long as they are archived. After the archiving period is over, the workspace will be deleted permanently. If the deleted workspace is the only workspace associated with the customer’s user account, all data associated with the customer’s user account are deleted from the system and the archive.

When a contact via a contact form leads to opening a workspace, the personal data in the form are stored for as long as the workspace is stored. If no workspace is opened, the data on the contact form will be deleted from the system in 180 days.


Vid sektorsövergripande handledning utnyttjas sakkunskapen hos sakkunniga inom flera olika områden, om det behövs i din situation. Den sakkunniga som skapat handledningsutrymmet föreslår för dig att en annan sakkunnig ska bjudas in till handledningsutrymmet och skickar också en inbjudan till den andra. Som kund godkänner eller avvisar du inbjudan.

I dagens värld är saker ofta komplicerade och till exempel sysselsättnings-, utbildnings- eller välfärdstjänster kan kräva så stor detaljkunskap att sakkunniga inom en annan sektor inte har den. I sektorsövergripande handledning kan du alltså direkt få nytta av sakkunskapen inom många sektorer i ett och samma handledningsutrymme utan att separat kontakta andra sakkunniga.

Monialaisessa ohjauksessa hyödynnetään useamman eri alan asiantuntijan asiantuntemusta, jos se on tarpeen tilanteessasi. Ohjaustilan perustanut asiantuntija ehdottaa sinulle toisen asiantuntijan kutsumista ohjaustilaan ja lähettää myös toiselle kutsun, jonka asiakkaana hyväksyt tai hylkäät.

Nykymaailmassa asiat ovat usein monimutkaisia ja esimerkiksi työllisyys- , koulutus- tai hyvinvointipalvelut voivat vaatia niin yksityiskohtaista asiantuntemusta, että toisen sektorin asiantuntijalla ei sitä ole. Monialaisessa ohjauksessa saat siis suoraan monen alan asiantuntemuksen hyväksesi samassa ohjaustilassa tarvitsematta ottaa erikseen yhteyttä muihin asiantuntijoihin.

Cross-sectoral guidance uses the expertise of several experts on various fields, if your situation requires it. The expert who created the workspace suggests that you invite another expert into the workspace and sends the invitation. You can then accept or reject the invitation as the customer.

In the modern society, things are often complex, and employment, education and well-being services might require detailed knowledge that your initial expert does not have. Cross-sectoral guidance provides you with the expertise of several experts in different fields in the same workspace, and you do not have to contact the other experts separately.


Tjänsten Ohjaustaverkossa.fi finns tillgänglig på finska, svenska och engelska. Alla tjänsteleverantörer erbjuder dock inte handledning på dessa språk.

Ohjaustaverkossa.fi palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki palveluntuottajat eivät kuitenkaan tarjoa ohjausta näillä kielillä. Huom. palvelun kääntäminen on vielä kesken ja siksi osa sisällöstä näkyy vain suomeksi.

The Ohjaustaverkossa.fi service is available in Finnish, Swedish and English. However, not all service providers offer all of these languages.